SIOP | Sistema d'indicadors d'ocupació pública
El Sistema d’indicadors d’ocupació pública (SIOP) de la Secretaria d’Administració i Funció Pública té com a objectiu principal proporcionar informació sobre la configuració de l’ocupació pública a Catalunya i relacionar-la amb dades demogràfiques, de mercat laboral, de creixement econòmic i d’activitat. Els indicadors s’organitzen en tres blocs. El primer relaciona dades d’ocupació pública amb una sèrie de variables i indicadors econòmics; el segon bloc d’indicadors permet fer una descripció del perfil de l’ocupació pública amb indicadors lligats a les variables com el sexe, el tipus de vinculació contractual o l’edat. Per acabar, el tercer bloc mostra el pes i les característiques de l’ocupació pública en relació amb l’ocupació en general. Els indicadors, en funció de la seva utilitat i sempre que es disposi d’informació, es refereixen al conjunt de les administracions catalanes (Generalitat de Catalunya, administracions locals, universitats, sector públic, ens parlamentaris i organismes independents).Tots els indicadors recullen dades des de l’any 2004 i la font principal pel que fa a les dades de personal al servei de les administracions públiques catalanes és el Banc de dades d'ocupació pública que es gestiona des de la Secretaria d’Administració i Funció Pública, i el qual es pot accedir des de l’Espai d'anàlisi de l'ocupació pública, així com des d'altres fonts d’estadística oficial a Catalunya.

El SIOP està dissenyat per a facilitar el seguiment de les tendències d’evolució de l’ocupació pública a Catalunya en relació amb la realitat social a què serveix i en l’entorn en què es desenvolupa. El seguiment dels indicadors pot resultar útil tant al personal responsable de les polítiques públiques en aquest àmbit d’actuació com a totes les persones i institucions interessades en l’estudi i el coneixement de l’ocupació pública en el nostre país, ja sigui amb finalitats acadèmiques, d’interès personal o de control social en el retiment de comptes de l’actuació administrativa.

El SIOP es planteja com un sistema viu i en permanent revisió, per tant obert a la incorporació de nous indicadors d’ocupació pública, de caràcter general o per sectors d’activitat, que esdevinguin significatius.
Ocupació pública i economia
Pes pressupostari de les despeses de personal
Mesura el pes del capítol 1, destinat a despeses en personal, en relació amb el pressupost total de despesa no financera de l’administració.

Univers Generalitat de Catalunya sense sector públic: pressupost previst dels subsectors Generalitat, Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, Institut Català de la Salut, Servei Català de la Salut, entitats autònomes administratives i entitats autònomes comercials i financeres.

Univers Generalitat de Catalunya amb el sector públic: pressupost previst dels subsectors esmentats en l’apartat anterior, més els subsectors entitats de dret públic, societats mercantils, consorcis i fundacions.

Conceptes relacionats: despeses de personal, pressupost, control pressupostari.

Pes del capítol 1 sobre pressupost no financer
Sobre el pressupost no financer inicial de la Generalitat de Catalunya
2007200820092010201120122013201420152016201720182019 
26,01%25,84%26,69%26,66%26,62%26,39%26,39%25,55%26,28%26,28%26,62%26,62%26,62%
més...

Evolució del pes del capítol 1 sobre pressupost no financer
Sobre el pressupost no financer inicial de la Generalitat de Catalunya (base 2004 = 100)
2007200820092010201120122013201420152016201720182019 
100,4299,77103,03%102,92102,79101,88101,8898,64101,46101,46102,78102,78102,78
més...

Quantia de capítol 1
Pressupost inicial de la Generalitat de Catalunya (capítol 1)
2007200820092010201120122013201420152016201720182019 
6.508,60M€7.011,30M€7.471,10M€7.887,80M€7.323,90M€7.257,00M€7.257,00M€6.603,50M€7.013,00M€7.013,00M€7.536,90M€7.536,90M€7.536,90M€
més...
   
Cost de la despesa en personal per població
Mesura el cost de les despeses en personal per diferents conjunts de població.

Univers Generalitat de Catalunya sense sector públic: pressupost previst dels subsectors Generalitat, Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, Institut Català de la Salut, Servei Català de la Salut, entitats autònomes administratives i entitats autònomes comercials i financeres.

Univers Generalitat de Catalunya amb el sector públic: pressupost previst dels subsectors esmentats en l’apartat anterior, més els subsectors entitats de dret públic, societats mercantils, consorcis i fundacions.

Univers administracions catalanes: pressupost previst dels subsectors dels dos apartats anteriors, més les administracions locals: municipis, consells comarcals i diputacions. Inclou universitats.

Conceptes relacionats: cost laboral, eficiència del sector públic, despesa per habitant.

Generalitat de Catalunya
Cost de la despesa en personal de la Generalitat de Catalunya per habitant
2007200820092010201120122013201420152016201720182019 
903€952€999€1.050€971€959€961€878€934€932€997€997€982€
més...

Generalitat de Catalunya amb el sector públic
Cost de la despesa en personal de la Generalitat de Catalunya amb el sector públic per habitant
2007200820092010201120122013201420152016201720182019 
1.078€1.154€1.267€1.350€1.280€1.261€1.264€1.156€1.225€1.223€1.314€1.314€1.294€
més...

Administracions catalanes
Cost de la despesa en personal de les administracions catalanes per habitant
2007200820092010201120122013201420152016201720182019 
1.577€1.690€1.831€1.917€1.835€1.798€1.791€1.685€1.763€1.774€1.875€1.875€1.893€
més...
   
Despesa pública en matèria de personal sobre el PIB
Mesura la proporció que guarda la despesa en matèria de personal amb el producte interior brut català a preus corrents per a cada any.

Univers Generalitat de Catalunya sense sector públic: pressupost previst dels subsectors Generalitat, Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, Institut Català de la Salut, Servei Català de la Salut, entitats autònomes administratives i entitats autònomes comercials i financeres.

Univers Generalitat de Catalunya amb el sector públic: pressupost previst dels subsectors esmentats en l’apartat anterior, més els subsectors entitats de dret públic, societats mercantils, consorcis i fundacions.

Univers administracions catalanes: pressupost previst dels subsectors dels dos apartats anteriors, més les administracions locals: municipis, consells comarcals i diputacions. Inclou universitats.

Conceptes relacionats: PIB, cost laboral, productivitat.

Percentatge del pressupost inicial de la Generalitat de Catalunya (capítol 1) sobre el PIB 
2007200820092010201120122013201420152016201720182019 
3,07%3,24%3,61%3,78%3,52%3,60%3,60%3,22%3,28%3,15%3,23%3,12%3,01%
més...

Perfil de l'ocupació pública
Paritat
Mesura el pes relatiu del personal femení respecte del personal masculí a l’administració, i ha de permetre estudiar el grau de correlació d’aquest factor a l’administració pública en relació amb la societat en general.

Univers Generalitat de Catalunya sense el sector públic: inclou el personal dels departaments, els seus organismes autònoms, l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, l’Institut Català de la Salut, el Servei Català de la Salut, l’Agència Tributària de Catalunya i la Comissió Jurídica Assessora.

Univers administracions catalanes: inclou el personal dels departaments de la Generalitat de Catalunya i els altres ens integrants de l’univers Generalitat de Catalunya, amb inclusió del sector públic que hi està vinculat; les administracions locals amb el seu sector públic que hi està vinculat; les universitats, ens parlamentaris, organismes independents i organismes estatutaris. Inclou consorcis i fundacions de la Generalitat.

Conceptes relacionats: conciliació de la vida familiar i laboral, feminització.

Generalitat de Catalunya
Percentatge d'ocupació femenina a la Generalitat de Catalunya
2007200820092010201120122013201420152016201720182019 
65,09%65,47%65,46%65,50%65,45%65,49%65,71%66,02%66,28%66,62%66,93%66,95%66,92%
més...

Administracions catalanes
Percentatge d'ocupació femenina a les administracions catalanes
    200820092010201120122013201420152016201720182019 
58,45%58,61%58,85%59,09%59,36%59,51%59,94%60,35%60,28%60,88%60,66%61,92%
més...
Envelliment
Mesura el pes relatiu del personal actiu de l’Administració de la Generalitat de Catalunya de 60 anys o més, en relació amb el personal actiu menor de 30 anys, i ha de permetre estudiar el reemplaçament de plantilles i les previsions de sortides naturals del sistema de funció pública.

Univers: personal que ocupa llocs estructurals en els departaments de la Generalitat de Catalunya, en els  seus organismes autònoms, en l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, en l'Institut Català de la Salut, en el Servei Català de la Salut, en l’Agència Tributària de Catalunya o en la Comissió Jurídica Assessora.

Conceptes relacionats: planificació, reposició d’efectius, taxa de reposició.

Ràtio d'envelliment
2007200820092010201120122013201420152016201720182019 
0,420,470,550,620,751,011,321,702,032,191,841,811,78
més...
Tecnificació
Quan es refereix als “serveis comuns”, mesura el pes relatiu del personal que desenvolupa tasques tècniques respecte del personal que desenvolupa tasques administratives a les unitats de serveis interns departamentals, i pretén informar sobre el grau de professionalització del personal que desenvolupa tasques predominantment burocràtiques d’incidència interna. El concepte de “tecnificació global” mesura la presència de personal tècnic en el conjunt de personal burocràtic de l’administració de la Generalitat de Catalunya. En ambdós casos, fa referència als col·lectius de funcionaris i d'administració i serveis.

Univers serveis comuns: personal que desenvolupa, sota règim funcionarial, tasques predominantment burocràtiques d’incidència interna als gabinets dels consellers, a les secretaries generals i a les direccions de serveis.

Univers serveis generals: personal tècnic sota règim funcionarial en el conjunt dels departaments l’administració de la Generalitat, als seus organismes autònoms, en l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, en l’Institut Català de la Salut, en el Servei Català de la Salut, en l’Agència Tributària de Catalunya o en la Comissió Jurídica Assessora.

Conceptes relacionats: professionalització, especialització.

Serveis comuns
Percentatge de personal tècnic de serveis comuns
2007200820092010201120122013201420152016201720182019 
48,21%48,93%49,93%51,24%51,03%51,47%51,18%51,24%51,49%51,77%51,96%52,29%52,20%
més...

Serveis globals
Percentatge de personal tècnic global
2007200820092010201120122013201420152016201720182019 
51,49%52,69%53,12%53,57%55,26%55,22%54,85%54,04%54,28%55,39%55,80%55,99%56,86%
  més...
Temporalitat
Mesura el pes relatiu del personal actiu que té un vincle laboral temporal amb l’administració, en relació amb el total de personal actiu de la organització. Informa sobre el grau d’estabilitat de les relacions laborals i sobre el dimensionament de llocs que responen a necessitats permanents de l’organització.

Univers Generalitat de Catalunya: personal que ocupa llocs estructurals en els departaments de la Generalitat de Catalunya, en els seus organismes autònoms, en l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, en l’Institut Català de la Salut, en el Servei Català de la Salut, en l’Agència Tributària de Catalunya o en la Comissió Jurídica Assessora, amb exclusió del personal alt càrrec, eventual o d’alta direcció.

Univers administracions catalanes: personal que ocupa llocs estructurals en els departaments de la Generalitat de Catalunya i els altres ens integrants de l’univers Generalitat de Catalunya, amb inclusió del sector públic que hi està vinculat, en les administracions locals amb el sector públic que hi està vinculat, en les universitats o en els ens parlamentaris, organismes independents i organismes estatutaris, amb exclusió del personal alt càrrec, eventual o d’alta direcció. Inclou consorcis i fundacions de la Generalitat de Catalunya.

Conceptes relacionats: estabilitat de les plantilles, dimensionament de l’administració, necessitats permanents de l’organització, oferta d’ocupació pública.

Generalitat de Catalunya
Percentatge de personal temporal a la Generalitat de Catalunya
2007200820092010201120122013201420152016201720182019 
26,06%24,31%23,62%22,60%21,28%20,63%21,82%24,24%27,07%30,24%35,23%36,74%39,42%
més...

Administracions catalanes
Percentatge de personal temporal a les administracions catalanes
    200820092010201120122013201420152016201720182019 
23,72%23,42%21,70%20,57%20,41%21,39%23,01%25,36%27,59%30,24%31,59%33,03%
més...
Laboralització
Mesura el pes relatiu del personal actiu de l’administració, les relacions laborals del qual es regulen per la normativa laboral general, en relació amb el total de personal actiu de l’organització, i ha de permetre estudiar el grau d’especificitat de la naturalesa de les relacions laborals a l’administració.

Univers Generalitat de Catalunya: personal que ocupa llocs estructurals en els departaments de la Generalitat de Catalunya, en els seus organismes autònoms, en l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, en l’Institut Català de la Salut, en el Servei Català de la Salut, en l’Agència Tributària de Catalunya o en la Comissió Jurídica Assessora, amb exclusió del personal alt càrrec, eventual o d'alta direcció.

Univers administracions catalanes: personal que ocupa llocs estructurals en els departaments de la Generalitat de Catalunya i els altres ens integrants de l’univers Generalitat de Catalunya, amb inclusió del sector públic que hi està vinculat, en les administracions locals amb el sector públic que hi està vinculat, en les universitats o en els ens parlamentaris, organismes independents i organismes estatutaris, amb exclusió del personal alt càrrec, eventual o d'alta direcció. Inclou consorcis i fundacions de la Generalitat de Catalunya.

Conceptes relacionats: ofici, funcions burocràtiques, règim jurídic de les relacions laborals, relació de llocs de treball.

Generalitat de Catalunya
Percentatge de personal laboral a la Generalitat de Catalunya  
2007200820092010201120122013201420152016201720182019 
7,86%7,73%7,58%7,49%7,40%7,52%7,59%7,25%7,14%7,05%7,06%6,99%6,83%
més...

Administracions catalanes
Percentatge de personal laboral a les administracions catalanes  
    200820092010201120122013201420152016201720182019 
35,15%34,78%35,39%36,26%35,68%36,17%36,00%35,76%41,67%41,91%42,52%42,93%
més...
Politització
Mesura el pes relatiu del personal actiu de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que ocupa llocs de lliure nomenament en relació amb el personal actiu que ocupa llocs subjectes a carrera.

Univers: personal que ocupa llocs estructurals en els departaments de la Generalitat de Catalunya, en els seus organismes autònoms, en l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, en l’Institut Català de la Salut, en el Servei Català de la Salut, en l’Agència Tributària de Catalunya o en la Comissió Jurídica Assessora.

Conceptes relacionats: tecnocràcia, direcció pública.

Ràtio de personal de carrera per personal de lliure nomenament
2007200820092010201120122013201420152016201720182019 
323,44334,41334,33564,47471,64479,76431,63435,30443,71385,29690,47382,96374,93
més...
Estrangeria
Mesura el pes relatiu del personal estranger en el conjunt de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, entent com a estrangers els empleats/ades que no tenen nacionalitat espanyola.

Univers: personal que ocupa llocs estructurals en els departaments de la Generalitat de Catalunya, en els seus organismes autònoms, en l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, en l’Institut Català de la Salut, en el Servei Català de la Salut, en l’Agència Tributària de Catalunya o en la Comissió Jurídica Assessora.

Conceptes relacionats: requisits d'accés a la funció pública.

Taxa de personal estranger
2007200820092010201120122013201420152016201720182019 
0,29%0,41%0,52%0,61%0,67%0,70%0,70%0,61%0,58%0,61%0,64%0,66%0,66%
més...

Ocupació pública, població i mercat de treball
Pes de l'ocupació pública: salarització pública i població
Mesura el dimensionament del personal de les administracions públiques en relació a la població total, així com el pes del sector públic dins del mercat de treball.

Univers Generalitat de Catalunya: inclou el personal que ocupa llocs estructurals dels departaments, els seus organismes autònoms, l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, l’Institut Català de la Salut, el Servei Català de la Salut, l’Agència Tributària de Catalunya i la Comissió Jurídica Assessora.

Univers administracions catalanes: inclou el personal que ocupa llocs estructurals en els departaments de la Generalitat de Catalunya i en els altres ens integrants de l’univers Generalitat de Catalunya, amb inclusió del sector públic que hi està vinculat; en les administracions locals amb el sector públic que hi està vinculat; en les universitats, en els ens parlamentaris, en els organismes independents i en els organismes estatutaris. Inclou consorcis i fundacions de la Generalitat.

Conceptes relacionats: mercat de treball, dimensionament del sector públic, població.

Generalitat de Catalunya
Assalariats públics per cada 1.000 habitants
2007200820092010201120122013201420152016201720182019 
21,7322,1822,0722,2021,9421,2721,1521,2521,3321,4222,0622,2622,09
més...

Administracions catalanes
Assalariats públics per cada 1.000 habitants
    200820092010201120122013201420152016201720182019 
43,0642,8143,2643,3642,1541,8141,9442,1543,0243,0443,5442,38
més...
   
Pes de l'ocupació pública: abast del servei
Mesura la grandària del grup poblacional al qual, de manera genèrica, presta serveis cada empleat/ada públic.

Univers: inclou el personal que ocupa llocs estructurals en els departaments de la Generalitat de Catalunya i en els altres ens integrants de l'univers Generalitat de Catalunya, amb inclusió del sector públic que hi està vinculat; en les administracions locals amb el sector públic que hi està vinculat; en les universitats, en els ens parlamentaris, en els organismes independents i en els organismes estatutaris. Inclou personal dels consorcis i les fundacions de la Generalitat.

Conceptes relacionats: dimensionament del servei, provisió de serveis, accessibilitat a serveis i polítiques públiques.

Habitants per assalariats públics
    200820092010201120122013201420152016201720182019 
23,2223,3623,1223,0723,7223,9223,8523,7223,2423,2322,9723,60
més...